SPM优异生
叶芷馨
成绩 :9A
年级 :SPM
科目 :SPM
学校 :光华国中
评价:感谢学校老师与卓越老师的教导!
黄嘉恩
8A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :8A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :BUKIT TINGGI
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
张嘉薇
6A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :6A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :BUKIT TINGGI
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
林珈雯
6A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :6A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :STAR
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
范楷斌
5A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :5A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :DATO HAMZAH
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
谢耀日
6A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :6A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :BUKIT TINGGI
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
林进吉
5A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :5A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :RAJA LUMU
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
叶庭妤
7A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :7A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :STAJ
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
潘芷盈
6A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :6A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :CONVENT
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
林子豪
7A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :7A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :BUKIT TINGGI
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
梅雯荟
9A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :9A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :BUKIT TINGGI
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
刘琦
9A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :9A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :RAJA LUMU
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
李玟恩
STRAIGHT A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :STRAIGHT A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :BUKIT TINGGI
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
王若琦
STRAIGHT A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :STRAIGHT A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :光华国中
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
许嘉殷
STRAIGHT A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :STRAIGHT A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :光华国中
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
刘慧俐
Straight A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :Straight A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :RAJA LUMU
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
廖冠媛
成绩 :7A
年级 :SPM
科目 :SPM
学校 :HIN HUA
评价:谢谢卓越老师们的用心教导!
曹翠雯
7A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :7A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :SMK STAR
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
颜惠敏
7A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :7A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :SMK STAR
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
陈安怡
7A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :7A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :SMK STAR
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
熊心瑜
7A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :7A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :SMK BUKIT TINGGI
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
符芳卉
8A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :8A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :HIN HUA
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
黄咏怡
8A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :8A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :SMK STAR
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
李诗霖
8A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :8A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :SMK Batu Unjur
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
颜紫伊
9A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 : 9A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :HIN HUA
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
林欣潓
9A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :9A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :SMK Batu Unjur
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
苏俊董
9A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :9A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :SMK Batu Unjur
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
张家宗
10A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :10A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :SMK STAJ
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
洪家保
Straight A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :Straight A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :SMK Batu Unjur
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
叶芷馨
9A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :9A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :光华国中
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
黄嘉恩
8A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :8A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :BUKIT TINGGI
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
张嘉薇
6A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :6A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :BUKIT TINGGI
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
林珈雯
6A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :6A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :STAR
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
范楷斌
5A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :5A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :DATO HAMZAH
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
谢耀日
6A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :6A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :BUKIT TINGGI
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
林进吉
5A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :5A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :RAJA LUMU
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
叶庭妤
7A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :7A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :STAJ
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
潘芷盈
6A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :6A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :CONVENT
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
林子豪
7A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :7A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :BUKIT TINGGI
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
梅雯荟
9A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :9A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :BUKIT TINGGI
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
刘琦
9A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :9A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :RAJA LUMU
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
李玟恩
STRAIGHT A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :STRAIGHT A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :BUKIT TINGGI
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
王若琦
STRAIGHT A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :STRAIGHT A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :光华国中
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
许嘉殷
STRAIGHT A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :STRAIGHT A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :光华国中
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
刘慧俐
Straight A
感谢学校老师与卓越老师的教导!
成绩 :Straight A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :RAJA LUMU
评价 :感谢学校老师与卓越老师的教导!
廖冠媛
7A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :7A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :HIN HUA
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
曹翠雯
7A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :7A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :SMK STAR
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
颜惠敏
7A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :7A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :SMK STAR
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
陈安怡
7A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :7A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :SMK STAR
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
熊心瑜
7A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :7A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :SMK BUKIT TINGGI
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
符芳卉
8A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :8A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :HIN HUA
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
黄咏怡
8A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :8A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :SMK STAR
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
李诗霖
8A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :8A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :SMK Batu Unjur
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
颜紫伊
9A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 : 9A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :HIN HUA
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
林欣潓
9A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :9A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :SMK Batu Unjur
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
苏俊董
9A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :9A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :SMK Batu Unjur
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
张家宗
10A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :10A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :SMK STAJ
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
洪家保
Straight A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :Straight A
科目 :SPM
年级 :SPM
学校 :SMK Batu Unjur
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
PT3优异生
周立萱
成绩 :5A
年级 :PT3
科目 :PT3
学校 :SMK BUKIT TINGGI
评价:谢谢卓越老师们的用心教导!
周苛慧
6A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :6A
科目 :PT3
年级 :PT3
学校 :SMK BUKIT TINGGI
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
徐漫倪
7A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :7A
科目 :PT3
年级 :PT3
学校 :SMK BUKIT TINGGI
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
颜瑜宣
7A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :7A
科目 :PT3
年级 :PT3
学校 :SMK BUKIT TINGGI
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
周立萱
5A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :5A
科目 :PT3
年级 :PT3
学校 :SMK BUKIT TINGGI
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
周苛慧
6A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :6A
科目 :PT3
年级 :PT3
学校 :SMK BUKIT TINGGI
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
徐漫倪
7A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :7A
科目 :PT3
年级 :PT3
学校 :SMK BUKIT TINGGI
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
颜瑜宣
7A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :7A
科目 :PT3
年级 :PT3
学校 :SMK BUKIT TINGGI
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
UPSR优异生
李洁滢
7A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 : 7A
科目 :UPSR
年级 :UPSR
学校 :务德小学
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
刘洁茹
7A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 : 7A
科目 :UPSR
年级 :UPSR
学校 :务德小学
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
陈妍妡
7A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 : 7A
科目 :UPSR
年级 :UPSR
学校 :兴华小学
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
陈俊玮
7A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 : 7A
科目 :UPSR
年级 :UPSR
学校 :青年小学
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
杨伟杰
7A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 : 7A
科目 :UPSR
年级 :UPSR
学校 :班B小学
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
陈宇琪
7A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :7A
科目 :UPSR
年级 :UPSR
学校 :班B小学
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
李洁滢
7A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 : 7A
科目 :UPSR
年级 :UPSR
学校 :务德小学
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
刘洁茹
7A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 : 7A
科目 :UPSR
年级 :UPSR
学校 :务德小学
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
陈妍妡
7A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 : 7A
科目 :UPSR
年级 :UPSR
学校 :兴华小学
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
陈俊玮
7A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 : 7A
科目 :UPSR
年级 :UPSR
学校 :青年小学
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
杨伟杰
7A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 : 7A
科目 :UPSR
年级 :UPSR
学校 :班B小学
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!
陈宇琪
7A
谢谢卓越老师们的用心教导!
成绩 :7A
科目 :UPSR
年级 :UPSR
学校 :班B小学
评价 :谢谢卓越老师们的用心教导!